- Dr. A.C. Anil (Principal Investigator)
- Dr. S.S. Sawant
- Dr. Lidita DS Khandeparker
- Dr. Smita Shridhar Mitbavkar
- Dr.Dattesh Vithoba Desai
- Dr. Patil Jagadish
- Dr. Temjensangba Imchen
- Mr. K. Venkat
- Mr. Kaushal E Mapari

Current Project Assistants

PA-II
-Mr.Aseem Ranjan Rath
-Ms.Anuvinda S.
-Mr.Dayakaran Prathap
-Mr.Laxman Abhiman Gardade
-Mr.Nishanth Kuchi
-Mr.Noyel V.
-Ms. Niyati Pandurang Hede
-Mr.P.Sathish Kumar
-Mr.P Atchuthan
-Mr.Ranjith E
-Mr.Roy Valentino Rodrigues
-Ms.Saili S Naik
-Ms. Samiksha S. Prabhudessai
-Mr.Sathish K

PA-I
-Mr.Andrew Cornello Lourenco
-Ms.Alisha P. Kumar
-Ms.Clara Joaquina Rodrigues
-Ms.Deepti Chand Thakur
-Ms.Karishma K. Prabhu
-Ms.Manjita Phadte
-Ms.Priya Ratnakar Salgaonkar
-Mr.Sarvesh Ramesh Savaikar
-Mr.Sagar G. Shetty
-Ms.Sulaksha Naik
-Ms.Vijayalaxmi S. Hunashikatti
-Mr.Vinaykamal Dadasaheb Dethe